Terrassa no és només la ciutat construïda sinó el seu entorn. Aquest, és el pulmó verd de la ciutadania i un espai per l’oci, l’esport i el contacte amb la natura. On, a més, hi ha activitat econòmica centrada en les masies i en la producció agropecuària.
Aquest entorn rep el nom d’Anella Verda.

El projecte de l’Anella Verda

El projecte de l’Anella Verda pretén definir un espai a l’entorn de la ciutat que gaudeixi d’un tractament i protecció especial i un pla d’ordenació i gestió per a la conservació sostenible i integral dels espais naturals, agrícoles i forestals de Terrassa, mitjançant un projecte de ciutat amb la necessària participació de la ciutadania, dels usuaris, dels propietaris, i dels que viuen i treballen en aquest territori.

La idea de l’Anella Verda va néixer al sí del Grup per la protecció dels espais naturals a Terrassa (Gpenat), l’any 2011, en un debat al Centre Excursionista de Terrassa, en el que van ser convidats els candidats dels partits polítics a les eleccions municipals del 22 de maig del 2011. Finalment, el projecte va ser recollit en el Pla de Mandat 2012 – 2015 de l’equip de govern municipal.


Els objectius de l’Anella Verda

Potenciar els valors del paisatge del nostre municipi.

Una nova cultura del paisatge que el contempli com un bé patrimonial que cal respectar, conservar i millorar de forma individual i col·lectiva, que ens parla del passat i ens mostra el camí cap a un futur sostenible.

Recuperar les funcionalitats agrícoles i el seu potencial.

Desenvolupar i consolidar una xarxa de producció i de consum de productes agrícoles locals de qualitat que aporti beneficis ambientals, econòmics i socials a la ciutat.

Protegir la connectivitat ecològica i la biodiversitat.

Assegurar la viabilitat dels connectors ecològics, i evitar la degradació de la biodiversitat i de les poblacions de fauna i flora. Resoldre els punts crítics on es produeix un estrenyiment acusat de l’espai no urbanitzat i assegurar la permeabilitat entre la ciutat i l’entorn.

Promoure un ús públic respectuós amb l’entorn.

Promoure un ús públic respectuós amb l’entorn que permeti gaudir dels valors ambientals, socials i culturals d’aquest territori. Promoure l’Anella Verda com a espai per al lleure, per a l’educació, per a l’esport i per a la cultura, en pro d’una millor qualitat de vida per als ciutadans de Terrassa.

El vídeo de l’Anella Verda