El paisatge de l’Anella Verda no és homogeni. El Catàleg de Paisatges de la Regió Metropolitana de Barcelona hi distingeix tres paisatges diferents: la Plana Vallesana, els Xaragalls del Vallès i la Serralada Prelitoral.

La Plana Vallesana

Situada al centre i a l’est del municipi, la major part de la Plana del Vallès està ocupada per la ciutat. A l’Anella Verda, la plana ha quedat reduïda a dues franges: la franja est, que separa les ciutats de Terrassa i Sabadell, i la franja nord.

El paisatge de la plana és un mosaic agrícola i forestal format per franges de boscos, camps i torrents que s’alternen seguint les ondulacions del relleu.

Els boscos ocupen les carenes, separant els camps i protegint el sòl de l’erosió. Els camps s’estenen pels vessants suaus i, els torrents discorren per les valls. El paisatge es completa amb un bon nombre de masies, camins i fonts, molts dels quals estan catalogats com a patrimoni històric.

Aquest paisatge és el llegat de la Terrassa agrícola i una mostra del paisatge tradicional vallesà. Els sòls fèrtils, el relleu suau i els espais extensos, han permès que l’activitat agrícola hagi perdurat a la plana mentre a la resta del municipi gairebé ha desaparegut.

Els Xaragalls del Vallès

Els Xaragalls del Vallès estan formats per les serres de les Martines i de Galliners, que envolten el sector sud-oest de la ciutat amb una alternança de turons de poca altitud però fort pendent i torrents encaixats. Les dues serres enllacen Terrassa amb els termes de Viladecavalls, Ullastrell, Rubí i Sant Quirze del Vallès.

El paisatge dels Xaragalls del Vallès és heterogeni i molt desordenat.

Les àrees forestals estan cobertes d’erms, matollars i brolles de pi blanc força degradades pels freqüents incendis forestals. L’activitat agrícola, en altres temps molt intensiva, avui és marginal i es redueix a alguns horts als torrents, als camps de secà de Can Missert i Can Poal i a les feixes, pràcticament abandonades, d’antics conreus de vinya, olivera i arbres fruiters. El mosaic es completa amb nombroses urbanitzacions residencials, algunes activitats extractives, els eixos viaris i els polígons industrials.

Des de les serres de les Martines i de Galliners les panoràmiques de la ciutat i de la serralada Prelitoral són espectaculars.

mapa xaragalls

La Serralada Prelitoral

Ocupa tota la part nord del municipi i és la unitat de paisatge més gran de l’Anella Verda. El paisatge muntanyós de la serralada presenta dos sectors diferents. El sector central és un conjunt de muntanyes de relleu arrodonit d’uns 600 metres d’altitud, format per la serra del Troncó i les carenes del Roc del Vidre, de la Pineda i del Molinot. Molts torrents de Terrassa tenen el seu origen en aquestes muntanyes. El segon sector és el de la serra de l’Obac, situada a l’extrem nord del municipi, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Aquesta és més abrupte i encinglerada i acull els cims més alts de Terrassa, com el Castellsapera de 932 metres.

Tota la serralada està coberta per un dens mantell forestal dominat per les pinedes de pi blanc als vessants secs i els alzinars als vessants humits.

Aquest mantell boscós es veu alterat pels rocams de la serra de l’Obac i per les clarianes d’algunes masies envoltades de camps: can Font de Gaià, ca n’Amat de la Muntanya, el Guitard i la Pineda.

La Serralada Prelitoral ens ofereix un contacte directe amb la natura i unes bones panoràmiques de la ciutat de Terrassa i del cim de la Mola.

mapa_serralada-01