Els entorns naturals de Terrassa estan formats per un ric mosaic de camps de conreu de cereal, boscos travessats per rius i torrents i per un abundant patrimoni cultural i històric com son les masies i els camins històrics. Un altre dels elements importants que configuren aquest paisatge son els arbres que pel seu caire científic, històric, cultural i social presenten un valors destacats i un elevat interès dins l’àmbit local. Alguns d’aquests exemplars estan en perill per diferents causes com el vandalisme, els incendis forestals, la construcció d’infraestructures com carreteres, autopistes, gasoductes, etc. i per tant és de molt interès la seva protecció específica.

La conservació d’aquests elements que formen part del patrimoni natural, cultural i històric de tots els terrassencs i terrassenques passa per la divulgació dels seus valors entre la població i per la protecció legal dels exemplars. És per això que es redacta el Catàleg d’Arbres d’Interès Local que ha de permetre disposar d’un inventari i registre ordenat de tots i cadascun dels arbres que per diferents raons tenen interès específic dins el municipi i establir-ne la seva protecció.

El Catàleg d’Arbres d’Interès Local esdevé un element més del conjunt de propostes i actuacions incloses dins del Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa.

Es tracta d’una primera fase de catalogació on es recullen aquells exemplars que estan situats en sòl no urbanitzable o en la perifèria del sòl urbà en el límit amb el primer.

Podeu consultar el document :